Macedónsko – Albánsko/Ohrid – Berát

Ospravedlňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Popis

Putovanie k hrobom štyroch zo siedmych svätýchsedmopočetníkov: sv. Nauma, sv. Klimenta, sv. Gorazdaa sv. Angelára.

Program zájazdu:

1.deň: podvečer odchod zoSlovenska, nočná jazda cez Maďarsko aSrbsko do Macedónska.
2. deň: ránopríchod do hlavného mesta Macedónska Skopje. Mesto vyrástlo na križovatkestredovekých obchodných ciest z Belehradu, Dubrovníku, Konštantínopolu aSolúnu. Územie patrilo Byzantskej ríši a práve tu sa v albánskej rodine v roku1910 narodila Matka Tereza. Dominantou mesta je najvyšší monumentálny kríž nasvete – Kríž tisícročia. Má výšku 66 m a je viditeľný zo vzdialenosti 30km. Návšteva pamätníka „Dom MatkyTerezy", ktorý bol otvorený v roku 2009 a je v ňom múzeum, kaplnka a vblízkosti socha Matky Terezy. Bola pokrstená v kostole ako Agnes Gonxha Bojaxhiu. Táto najznámejšia misionárka na svetev roku 1928 vstúpila do kláštora Loretských sestier v Dubline /Írsko/. Rehoľné meno dostala po sv.Terézii z Lisieux. O pár mesiacov ju poslali do Indie, kde potom pôsobila až dosvojej smrti v roku 1997. Presun do starobylého mesta Ohrid, ktoré leží na hraniciach s Albánskom a Gréckom. Večera, ubytovanie, oddych.
3. deň: po raňajkách odchod do Albánska, návšteva Berat (UNESCO) – „mesto tisícichokien", kde je takmer dokonale zachované pôvodné osmanské mesto nad ktorýmsa týči hrad Kala. Tu si uctíme sv. Gorazda, žiakasolúnskych bratov. Podľa tradície sújeho ostatky uložené v nádhernom katedrálnom chráme v Berate, spolu s ostatkamisv. Angelára. Pri chráme sa nachádzaOnufriho galéria s najunikátnejšími ikonami (napr. Panna Mária). Návrat doOhridu, večera, ubytovanie.
4. deň: po raňajkách presun pri pobreží Ohridského jazera do Sv. Nauma – kláštor a hrob sv. Nauma.Návtar do Ohridu, prehliadka mesta. Jeho história je úzko spätá so zakladateľmi slovanskej kultúrysv. Klimentom a sv. Naumom – nasledovníkmi solúnskych bratov, Plaošnik – archeologické nálezy zranokresťanskej Baziliky zo 4. storočia, kostoly sv. Klimenta a sv.Pantalejmona, návšteva hrobu sv. Klimenta, kostol sv. Teológa. Večera, ubytovanie.
5. deň: po raňajkách pokračovanie v prehliadke historickéhocentra Ohridu, kostol sv. Cyrila,sv. Metoda a sv. Benedikta, chrám sv. Sofie, Samuelova pevnosť, pešia zóna sosochami sv. Cyrila a sv. Metoda, osobné voľno, prípadne návšteva múzea.Popoludní odchod na Slovensko
6.deň: ráno príchod na Slovensko.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätouomšou.
Spoločná úctasvätých slovanských sedmopočetníkov

Najstarším prameňom, kde sa spomínajú sv. Cyril a Metodspolu s päticou najvýznamnejších učeníkov, je Život Klimenta Ochridského odarcibiskupa Theofylakta: „Dosiahnuc teda tento vytúžený dar milosti, (Cyril aMetod) vynachádzajú slovienske písmená, prekladajú Bohom vnuknuté Písmo zgréckeho jazyka (do bulharského), horlivo sa pričiňujú schopnejším medzi žiakmiodovzdať božské náuky. Z tohto prameňa učenia sa napojili veru mnohí, spomedziktorých vyvolenými a vodcami zástupu sú Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva.“(II, 7) Rozprava o preklade Svätého písma (z 15. storočia) hovorí, že rozvojkresťanstva, písomníctva, kultúry a vzdelanosti na našom území je spojený sosiedmimi svätcami, „Bohom poslanými mužmi, vyznávačmi a apoštolom rovnýmiCyrilom, Metodom, Klimentom, Naumom, Gorazdom, Angelárom, Vavrincom; siedmipočtom, podľa Božieho zámeru…“ Namiesto sv. Sávu je tu uvedený Vavrinec(Lavrentij/Laurentios), čo niektorých bádateľov viedlo k hypotéze, že Vavrineca Sáva sú jedna a tá istá osoba (Sáva by bolo Vavrincovo mníšske meno). Otázkaostáva otvorená, ale faktom je, že väčšina prameňov uvádza sv. Sávu (všetkypramene, kde sa výslovne hovorí o sedmopočetníkoch, uvádzajú len sv. Sávu).
Číslo sedem má v biblickom i ranokresťanskom chápaní ajsymbolický význam plnosti, úplnosti, dokonalosti, preto niektorí skupinusvätých sedmopočetníkov vnímajú tak, že nejde len o sedem svätcov, ale oskupinu, ktorá symbolicky zahŕňa všetkých (svätých) učeníkov a spolupracovníkovsv. Cyrila a Metoda, spomínajú sa však iba siedmi a mená ostatných učeníkov (sistotou) nepoznáme.
Najstarším prameňom, v ktorom máme doložené slovo sedmopočetníci(po grécky ???????µ??), je grécka Služba sv. sedmopočetníkom vytlačená okolo r.1700 až 1720 pravdepodobne v Benátkach. Najstaršie spoločné zobrazeniesedmopočetníkov máme z roku 1612 z tzv. Slimničkého monastiera na brehuPrespanského jazera (Macedónsko), najstaršie vyobrazenie s nápisom ???????µ??(sedmopočetníci) sa nachádza v Ardenici (Albánsko) a je z roku 1744. Iba sedemzachovaných historických prameňov uvádza všetkých učeníkov patriacich doskupiny sedmopočetníkov.
Vznik úcty svätých sedmopočetníkov sa viaže s Ochridskýmarcibiskupstvom – autokefálnym arcibiskupstvom, ktoré ašpirovalo napatriarchát. V snahe posilniť nezávislosť Ochridského arcibiskupstva a celéhoregiónu sa oživovala úcta miestnych slovanských svätcov. Niektorí bádateliadatujú vznik úctu skupiny sedmopočetníkov do stredoveku (11.-13. storočie), iníjej vznik vidia až na prelome 17.-18. storočia; otázka ostáva podnes otvorená.
Ochrid (dnes v juhozápadnom Macedónsku) leží na brehuOchridského jazera. Na konci 9. storočia sa stal popri Pliske a Preslave jednýmz hlavných centier slovanského písomníctva a kultúry na Balkáne. Významnýmcentrom kultúry a obchodu bol už od antického obdobia, keďže cez mesto viedladôležitá rímska cesta Via Egnatia.
Moschopolis (dnes Voskopoja v juhovýchodnom Albánsku) bolvýznamnou križovatkou obchodných ciest a ekonomickým centrom Ochridskéhoarcibiskupstva. V meste bola najstaršia kníhtlačiareň na Balkáne a pomerne dlhoaj jediná. Tu bola v r. 1742 vytlačená aj nová grécka Služba sv. sedmopočetníkomzostavená Gregoriom Moschopolským, ktorá rozhodujúcou mierou prispela krozšíreniu úcty sv. sedmopočetníkov. Dnes zo slávneho mesta, ktoré malo údajneaž 60000 obyvateľov, zostala len malá dedina s množstvom rozvalín.
Berat (dnes Berati v strednom Albánsku) nosil kedysislovanské meno Belograd či Beligrad. Bol jedným z obchodných a kultúrnychcentier Balkánu už v antike. V miestnej katedrále je schránka, ktorá údajneobsahuje ostatky sv. Gorazda a Angelára. Podľa E. Golubinského bol v Berate aj monastier zasvätený sv. Gorazdovi,ktorý je spolu so sv. Angelárom patrónom a ochrancom mesta. Úcta týchto dvochsvätcov v okolí Beratu siaha minimálne do 14. storočia.
V našom kalendárislávime svätých sedmopočetníkov 27. júla (spolu so sv. veľkomučeníkomPantelejmonom). Zaslúžili by si iste viac našej pozornosti a úcty, veď stálipri zrode samostatnej cirkvi na našom území, pri zrode našej kultúry avzdelanosti. Dlhé roky sa napriek úkladom a nepriazni namáhali pri odovzdávaníviery našim predkom a pri budovaní cirkvi medzi Slovanmi u nás i na Balkáne.Ich obetavosť, nezištnosť, pokora, ochota vzdať sa kariéry, pohodlného azabezpečeného života pre naplnenie Božieho povolania a pre službu iným, ale ajhlboký duchovný život môžu byť podnes príkladom a povzbudením pre nás všetkých.
Na ich príhovor, Kriste Bože, spas naše duše!

Svätý Gorazd – narodil sa okolo r. 830, pochádzal z okolia Nitry zovznešeného rodu, čo dosvedčuje Život Metoda: „Tento je vašej zeme slobodný muž,dobre učený v latinských knihách, pravoverný.“ (ŽM 17) Už pred príchodombyzantsko-slovanskej misie získal vzdelanie v niektorej franskej kláštornejškole, čomu nasvedčuje aj to, že bol „učený v latinských knihách“, teda poznallatinský obrad (čo ostatní učeníci asi nepoznali). Sv. Metod ho tesne predsvojou smrťou ustanovil za svojho nástupcu na arcibiskupskom stolci. Tútopozíciu zastával len niekoľko mesiacov, až do svojho uväznenia vichingovcami apraktickej likvidácie byzantsko-slovanskej misie. Po vyhnaní učeníkov z nášhoúzemia už neexistuje žiadna zmienka o Gorazdovi, až v neskorých prameňoch,ktorých spoľahlivosť je dosť otázna. Často sa tvrdí, že Gorazd mohol ostať naVeľkej Morave, ale musel sa utiahnuť do úzadia. Výrok Vichingových prívržencovvšak skôr nasvedčuje, že podstúpil mučenícku smrť: „Poďte, potlačme Gorazda achyťme ho, lebo nepodobný nám je jeho život i jeho cesty sú rozdielne odnašich, vyčíta nám naše hriechy a ak by ostal nažive, znovu by nám ožil Metod“(ŽKlim VII, 24). Gorazd bol najvplyvnejším a teda aj najnebezpečnejším zMetodových učeníkov, a preto sa ho potrebovali zbaviť. Podľa niektorýchneskorých prameňoch odišiel sv. Gorazd do okolia Beratu (dnešné Albánsko), kdeaj zomrel. Otázka Gorazdovej biskupskej chirotónie ostáva do istej mieryotvorená, z prameňov sa však zdá, že pri smrti sv. Metoda už bol vysvätenýmbiskupom. Súpis bulharských arcibiskupov z 12. storočia uvádza Gorazda akoarcibiskupa, a to hneď po Metodovi, ešte pred Klimentom: „Gorazd, vysvätenýMetodom. A neskôr vyhnaný duchoborcami.“ Z postavenia, ktoré medzi učeníkmizaujímal, vidno, že to bol veľmi schopný, šikovný a vzdelaný muž. Bol prvýmmedzi cyrilo-metodskými učeníkmi (čo do postavenia). Mnohí mu pripisujúautorstvo Života Metodovho, Kyjevských listov a ďalších diel, ale všetky tietotvrdenia ostávajú v rovine hypotéz. Nezachoval sa nám žiaden samostatný životsv. Gorazda; najviac správ o ňom sa nám zachovalo v Živote Klimenta od sv.Teofylakta Ochridského. Podľa istej tradície sú jeho ostatky uložené vkatedrálnom chráme v Berate, ich pravosť je ale veľmi otázna.
Svätý Kliment – narodil sa asi medzi rokmi 830 a 840, pochádzalpravdepodobne zo slovanského obyvateľstva zvereného Metodovi na začiatku jeho štátnickejkariéry (v rokoch 840-850). V prameňoch sa spomína, že nasledoval Metoda „odmlada a raných rokov“ a že poznal jeho život „ako nikto iný“. (ŽKlim XXII, 65). Náš slavista Ján Stanislav sa však domnieval, že Kliment pochádzal z nášhoúzemia. Kliment totiž vo svojich dielach hovorí, že Konštantín a Metod účinkujú„v mojom národe“, stotožňoval sa teda s ľudom žijúcim na Veľkej Morave. Nakňaza bol vysvätený asi v Ríme v r. 868-869. V roku 886 sa po väznení a vyhnaníz nášho územia dostal do Plisky (Bulharsko), neskôr bol ustanovený za biskupa aučiteľa do juhozápadnej časti vtedajšieho Bulharska. Tu založil učilište amonastier na brehu Ochridského jazera. „Deti vyučoval a pritom rozlične: jednýmukazoval, ako sa píšu písmená, druhým vysvetľoval zmysel napísaného, inýmprispôsoboval ruky pre písmo,…Duchovenstvo učil cirkevnému poriadku a tomu, čosa týka spievania žalmov a modlitieb, takže duchovných svojho biskupstva urobilnijako nie nižšími od tých, čo sa tým velebili, ba čo viac ešte viac sa (títo)vyznačovali vo všetkom chválitebnom.“ (ŽKlim XVIII.XXI, 58.63) Intenzívne savenoval prekladaniu aj originálnej tvorbe bohoslužobných a katechetickýchtextov. Bol najplodnejším spisovateľom zo skupiny sedmopočetníkov, dnes poznámevyše 50 pôvodných Klimentových diel, ktorých autorstvo je nespochybniteľné, aďalších vyše 50, kde sa o jeho autorstve diskutuje. V r. 893 bol vysvätený austanovený za arcibiskupa pre celú oblasť vtedajšieho juhozápadného Bulharska.Zomrel r. 916, ako posledný zo sedmopočetníkov. Pochovaný bol 27. júla (teda vdeň, keď slávime sviatok sv. sedmopočetníkov a sv. Pantelejmona) v Ochride vchráme sv. Pantelejmona, ktorý sám dal postaviť a tu sú dnes uložené jehoostatky.
Svätý Naum – pochádzal pravdepodobne zo slovanských obyvateľovRímskej (Byzantskej) ríše, ktorí žili pri hraniciach s Bulharskom. Bolvznešeného pôvodu a pochádzal z bohatej rodiny. „Tento prepodobný a veľký otecNaum vzišiel v Mýzii a po výchove od blahorodných (rodičov) svojich zanechalblahorodstvo a bohatstvo, všetko ako plevy, a pripútal sa k rovnoapoštolomKonštantínovi Filozofovi a jeho bratovi Metodovi.“ (2. slov život Nauma) Jehonarodenie sa datuje okolo roku 830 (až do 840). Pravdepodobne ešte predpríchodom na naše územie sa stal mníchom. Spolu s Klimentom tvorili dobrezohratú dvojicu asi ešte pred veľkomoravskou misiou až do Naumovej smrti. Boljedným z (troch) učeníkov, ktorí prijali kňazskú vysviacku v Ríme v r. 868. Poväznení a vyhnaní z nášho územia (február-marec 886) odišiel do Plisky a r. 893do juhozápadnej časti vtedajšieho Bulharska, kde pomáhal Klimentovi priučiteľskej činnosti. Je autorom Kánona sv. apoštolovi Andrejovi. Okolo r. 900sa utiahol do monastiera sv. Michala archanjela a beztelesných mocností, ktorýsám postavil na brehu Ochridského jazera. Žil hlbokým duchovným a asketickýmživotom a stal sa významným vodcom mníšskeho života medzi južnými Slovanmi.Zomrel 23. decembra 910, jeho hrob je podnes v monastieri, ktorý sám postavil aktorý je dnes známy skôr pod menom Svätý Naum. Existuje mnoho svedectiev ozázračných uzdraveniach, ktoré sa pri jeho hrobe alebo na jeho príhovor udiali.Preto je prepodobný Naum titulovaný ako divotvorca. Na toto miesto podnesprúdia zástupy pútnikov. Osobitne býva vzývaný ako pomocník pri duševných chorobácha poruchách.
Svätý Angelár – nevieme, kedy sa sv. Angelár narodil, ani odkiaľpochádzal a či bol rodom Grék alebo Slovan. Nemáme ani správy, či sa ksolúnskym bratom pridal ešte v Grécku alebo až na Veľkej Morave. V r. 886 boluväznený a po vyhnaní sa spolu s Klimentom a Naumom cez Belehrad dostal doBulharska, kde žil na dvore veľmoža Časlava. „Keď u neho Angelár pobudol krátkudobu, s radosťou odovzdal svoju dušu do rúk svätých anjelov“ (ŽKlim XVI, 51).Jeho smrť sa datuje na koniec roka 886 alebo na začiatok roka 887. Ostatkysvätého Angelára sa podľa tradície nachádzajú v Berate spolu s ostatkami sv.Gorazda, ich pravosť je ale otázna.
Autor: Andrej Škoviera

V cene je zahrnuté:
lux bus, 3 x ubytovanie s polpenziou, pútnický dom prirímskokatolíckom kostole Ohrid, v centre mesta, duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:

vstupy, príplatok za sedadlo v prednejčasti autobusu 15,-- €
Možný príplatok:- komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna,poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 12,- €

Rýchla správa

Prosím, vyplňte všetky povinné polia.

E-mail je v nesprávnom formáte.

Telefón je v nesprávnom tvare, doporučujeme tvar "+421 9xx xxx xxx".

edovolenky.sk - všetky dovolenky na jednom mieste.
Sme skúsený tím odborníkov,
ktorý tu je pre vás už od roku 2009.

rozšírené vyhľadávanie

nerozhoduje

nerozhoduje

rozšírené vyhľadávanie